От духът на рейки, към дъхът на рейки

Защо енергията Рейки е толкова популярна и достъпна за всички?

Защо Рейки получава масова популярност едва от 1980 год. в нашето „западно“ мислещо общество?

Защо с всеки изминал ден тази популярност се увеличава?

Едва ли само аз съм си задавала тези въпроси. Това беше повод да търся  повече от 10 години отговори и продължавам да търся. Това се оказва цяла Вселена от въпроси и отговори. Ето и частица от моите въпроси, получили отговори.

От духът на рейки, към дъхът на рейки

Материята е кондензирана енергия.

Животът е проявление на енергията. Човекът също е проявление на енергията. Всичко около нас се явява енергийно организирани субстанции.

Ето как Валтер Любек отговаря на въпросите за: енергията Ки и респективно Рейки енергията:

В японския език Ки  се разглежда като общ термин за всички жизнени енергии…Не можех да си представя, че Микао Усуи е създал Рейки „от нищото”. Корените на всичко, което хората създават, се крие в работата, преживяванията и възприятията на другите хора. Следователно, трябва да са съществували определен тип обстоятелства, благодарение на които Микао Усуи е създал своята Рейки система за естествено лечение. Беше ми много интересно да установя колко по-лесно е да се разбере Рейки на базата на описанията на функциите и характеристиките на другите видове жизнена енергия, които заедно с Рейки образуват една система….

1.    Кекки
2.    Шиоке
3.    Мидзуке
4.    Куки
5.    Денки    
6.    Джики
7.    Рейки

Енергийната форма, наречена Кекки…е форма с най-голяма сила, но с много малка способност да организира…Затова последната форма на енергия в списъка (Рейки) е вид контролна програма, гарантираща, че всичко, което трябва да се направи в човешката система, е направено чрез подходящи сили, в подходящо съотношение, в подходящо време, с най-подходящия ритъм и по най-смисления начин.” (Любек, Валтер; Духът на Рейки,  Една японска система за описание на жизнените енергии, стр. 63).

В живота няма нищо случайно /благодаря на Валтер Любек/ и от тези цитати получих информацията, от която имах нужда. Продължавам да търся и да подреждам въпросите, получили отговори.

Ки е жизнената енергия, без която не можем и която присъства във всичко около нас, освобождава от стреса и отрицателните емоции, повишава самоосъзнаването и съзидателността, балансира и хармонизира енергиите и решава дискомфорта във физическото тяло.

Здра­вето и животът на човека зависят от правилно­то циркулиране на жизнената енергия Ки в енергий­ната ни система. Процесите в организма (от заздравяването на рани до размно­жаването на клетки) се осъществяват благода­рение на нея.

Когато двете енергии са в съчетание: Ки/жизнена/ и Рей  /универсална/ настъпват баланс в енергийната система на всички нива – физическо, етерно, емоционално, ментално и духовно.

Рейки хармонично се съчетава с други техники и методи за духовно развитие, които не бива да пренебрегваме, ако имаме вече опит с тях.

Рейки ни дарява с повече енергиен потенциал и съответно с по-големи възможности по пътя на духовността.

Рейки помага да черпим директно от Източника толкова, колкото е нужно, за да сме енергийно балансирани и хармонизирани. Рейки е част от безкрайния резервоар на Космическа Енергия.

От духът на рейки, към дъхът на рейки

Затова:

  • Рейки системата практически е достъпна за всеки.
  • Тя може да бъде съчетана с други духовни и терапевтични практики.
  • Рейки не е вяра и не зависи от религиозната ориентация на практи­куващия.

Мисълта е енергия и има два аспекта – съзнателен и подсъзнатален.

Съзнателната мисъл е рационална, аналитична и е в постоянно действие. Подсъзнателната мисъл е безлична, неизбирателна и реагира на заповедите, дадени и от съзнателната мисъл. Когато мислим, създаваме вибрации, които се движат в пространството, способни да променят и възобновят живота ни.

В дълбините на подсъзнанието ни се намират всички божествени характеристики – безкрайна мощ, мъдрост и здраве. Съзнанието е универсално и създава  космическия ред вътре в нас. Подсъзнанието притежава огромна сила, способна да осъществи всичките желания.

Колкото повече осъзнаваме действието на енергията Рейки вътре и вън от нас, толкова по-добре разбираме и принципите на Рейки, защото те съдържат цялото нравствено ръководство, от което всеки се нуждае. А когато ги допуснем не само в ума, но и сърцето си, промяната става факт.

Ето какво гласят Рейки – житейските принципи (правила):

  • Точно днес съм радостен и щастлив. (Точно днес не се гневи)
  • Точно днес имам най-доброто. (Точно днес не се тревожи)
  • Точно днес съм изпълнен с благодарност за получената благодат .
  • Точно днес работя разумно.
  • Точно днес обичам всички.

Всички наши мисли рано или късно се материализират.

Променяйки себе си, променяме и живота си към по-добро.

Нашето щастие е в нашите ръце.

Аз продължавам да търся отговори, защото Рейки е необятна Вселена.

Желая на всички, докоснали се до Рейки енергията попътен вятър!

Татяна Маркевич, доцент в Международен Славянски Институт. Член е на управителния съвет на “Българска Асоциация по Системни Констелации (БАСК)” и дипломиран фасилитатор по Системни Фамилни Констелации. Има завършено базисно ниво към Института по позитивна психотерапия, следдипломни квалификации по:  “Педагогика за деца с невросоматични заболявания” към СУ “Св.Климент Охридски” и  “Индивидуално, групово и семейно консултиране” към Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Рейки мастер по Традиционно Рейки и Теате Рейки. Води обучения по Рейки и прилага в консултирането Рейки метода.

Води групи и консултира индивидуално, ползвайки метода на Берт Хелингер. “Фамилни констелации”.

Моля, споделете с ваши приятели: