Политика за защита на личните данни

Декларация на АНМПВЧЗ „Хомеоарт“ ЕООД за поверителност на обработване на личните данни

Настоящата „Декларация за поверителност на обработване на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Вашите  лични данни ще бъдат обработвани от АНМПВЧЗ „Хомеоарт“ ЕООД (Хомеоарт) в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Винаги обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Хомеоарт е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202705251, електронен адрес: office@homeoart-bg.com , телефон за връзка 0888832921. Длъжностно лице по защита на личните данни: Весела Георгиева Попова-Балтова.

Обработката се извършват с цел:

  • установяване на самоличността Ви;
  • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване;
  • изпращане на куриерски услуги с уведомителни писма, пратки и др. ;
  • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас;
  • изготвяне и изпращане на фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
  • статистически цели.

Какви данни обработваме:

Данни за идентификация

  • трите имена, рожденна дата (единен граждански номер или личен номер на чужденец), постоянен адрес;

Данни за свързване с Вас

  • ел. поща, телефон

Специфични категории лични данни

  • данни за здравославно състояние, предоставни от Вас или предобити чрез Вас с Вашето изрично писмено съгласие.

Данните се съхраняват в архива на Длъжностното лице за защита на личните данни  за максимален период от 5 години, след което се унищожават.

Разполагате с право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие личните Ви данни да се  обработват за целите на предоставяне на отговор на изпратено от Вас електронно съобщение, с право на достъп, заличаване и коригиране на данните, с право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица, като се свържете с Хомеоарт на електронен адрес: office@homeoart-bg.com или чрез изпращане на писмено заявление до адреса за кореспонденция на Хомеоарт  – гр. София, 1309, ж.к. Разсадника, бл65, вх.А маг.1, както и с правото да се обръщате към Комисия за защита на личните данните.