Политика за защита на личните данни

Декларация на АНМПВЧЗ „Хомеоарт“ ЕООД за поверителност на обработване на личните данни

Настоящата „Декларация за поверителност на обработване на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Вашите  лични данни ще бъдат обработвани от АНМПВЧЗ „Хомеоарт“ ЕООД (Хомеоарт) в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и съотносимата правна уредба, в това число Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Винаги обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Хомеоарт е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202705251, електронен адрес: office@homeoart-bg.com , телефон за връзка 0888836921. Длъжностно лице по защита на личните данни: Весела Георгиева Попова-Балтова.

Обработката се извършват с цел:

  • установяване на самоличността Ви;
  • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване;
  • изпращане на куриерски услуги с уведомителни писма, пратки и др. ;
  • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас;
  • изготвяне и изпращане на фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
  • статистически цели.

Какви данни обработваме:

Данни за идентификация

  • трите имена, рожденна дата;

Данни за осчетоводяване и фактуриране на извършваните от нас дейности

  • трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

Данни за свързване с Вас

  • телефонен номер, адрес на електронна поща;

Специфични категории лични данни

  • данни за здравославно състояние, предоставени от Вас или предобити чрез Вас с Вашето изрично писмено съгласие, под формата на Информирано съгласия.

Възможно е периодично да използваме след предварително Ваше съгласие адреса на електронната поща за изпращане на информации и съобщения за предлагани от нас методи, подходи и продукти за подобряване на здравословното състояние, както и промени в правилата, условията и политиката ни на поверителност.

Сайтът на Хомеоарт използва бисквитки за статистичеки цели.

Хомеорат не носи отговорност за приемането от Ваша страна на общите условия на социалните мрежи, например Facebook, Twitter, Google+, YouTube и други подобни, за които сте направили отделна регистрация. Същото се отнася и за публикавана от Вас информация във форуми или услуги на социалните мрежи.

Данните се съхраняват в архива на Длъжностното лице за защита на личните данни. За различните видове лични данни и целите, за които са събрани, са определни срокове за съхранение, с изтичането на които те се унищожават.

Разполагате с право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие личните Ви данни да се  обработват за целите на предоставяне на отговор на изпратено от Вас електронно съобщение, с право на достъп, заличаване и коригиране на данните, с право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица, като се свържете с Хомеоарт на електронен адрес: office@homeoart-bg.com или чрез изпращане на писмено заявление до адреса за кореспонденция на Хомеоарт  – гр. София, 1309, ж.к. Разсадника, бл. 65, вх.А маг.1, както и с правото да се обръщате към Комисията за защита на личните данни.